Spinka

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II
W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

W naszej szkole od 1 września 2017 roku realizowany jest projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego".

Utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas siódmych.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie
u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Podstawowe warunki realizacji projektu:

  1. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
  2. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska - Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z terenów województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
  3. Miejscem realizacji projektu są szkoły z terenów województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
  4. Czas trwania projektu 01.01.2016 - 31.12.2021.

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

  1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
  2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
  3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

Pobierz