Samorząd Szkolny

emotkaSAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

PRZEWODNICZĄCY WIKTORIA ZALAS

Z-CA PRZEW. GABRIELA FIRMUGA

CZŁONEK  MILENA KUSEK

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

 

                                    PRZEWODNICZĄCA ALEKSANDRA GOLEC  

                                    Z-CA PRZEW. GABRIELA KLUZEK

                                    CZŁONEK KRYSTIAN TRYBA

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WSTĘP

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2016/2017 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania. Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktyki szkoły.

Szczególnie zwraca uwagę na:
- Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków .
- Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
- Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.
- Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
- Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania.
- Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
- Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.
- Podtrzymywanie tradycji.
- Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku.