Monitoring wizyjny

Zarządzenie nr 17/2018
z dn. 21 maja 2018r.
Dyrektora Szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zalasowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej.

Na podstawie art. 108austawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 222§ 1 Kodeksu pracy

zarządzam co następuje:
§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły

§ 3

Pracowników Szkoły zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2018 z dnia 21.05.2018r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej