Prawa i obowiązki Rodziców: 

  • rodzicom przysługuje prawo odwołania w sprawach spornych do Burmistrza poprzez Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
  • rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w określonych godzinach
  • Rodzice zobowiązani są do współpracy z przedszkolem poprzez:kr
  • udział w zebraniach i prelekcjach,
  • pomoc nauczycielkom i dyrekcji w tworzeniu jak najlepszych warunków do realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych.

Rodzice mają prawo do:

  • uczestniczenia w zajęciach otwartych i imprezach okolicznościowych,
  • rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępach w rozwoju i zachowaniu,
  • wyrażania swojej opinii na temat pracy przedszkola.